Společnost Jana Palacha pořádá ve Všetatech každoročně pietní akt k uctění památky Jana Palacha, a to již od roku 1990, letos jsme tak vzpomínkovou akcí, která proběhla v sobotu 18. ledna 2020, dovršili třicáté výročí. Přestože má pietní akt ve Všetatech již svou tradici, tento rok zcela poprvé proběhl ve spolupráci s Národním muzeem, které má pod patronátem rodný dům Jana Palacha ve Všetatech.

Právě u Janova rodného domu celá akce ve 13:00 započala. Venku u pamětní desky Jana Palacha mohli přítomní položit kytice, věnce a také zapálené svíčky. Bylo pro mne, nejen jako pro předsedkyni Společnosti Jana Palacha, ale rovněž jako pro člověka, který cítí neustálou potřebu mluvit o smutné době Palachova činu, dechberoucí, kolik lidí přišlo na Jana zavzpomínat. Společně jsme položili kytici u pamětní desky s panem starostou Robertem Sokolem, já za Společnost Jana Palacha, pan starosta za městys Všetaty, společně za sounáležitost, která nás pojí. Uvnitř rodného domu pak proběhl blok proslovů, na akci promluvil generální ředitel Národního muzea pan Michal Lukeš, místopředsedkyně senátu PČR paní Miluše Horská, radní středočeského kraje pan Martin Herman a na závěr historik a autor expozice Památníku Jana Palacha pan Petr Blažek. Na konci svého proslovu pan Petr Blažek pronesl, že doufá, že se Památník Jana Palacha stane nedílnou součástí Všetat a že zájem o něho neodpadne ani po delší době, v což doufá také naše Společnost Jana Palacha. Českou státní hymnou byla zakončena první část pietní akce u rodného domu, druhá část pak proběhla již tradičně v prostorách bývalého kina ve všetatském obecním úřadě.

Druhou částí programu jsem prováděla v roli moderátorky já sama, bylo mi velikou ctí předat hned po krátkém úvodu slovo francouzskému spisovateli Anthonymu Sitrukovi, který roku 2019 vydal román s názvem Krátký život Jana Palacha (v originálním znění La vie brève de Jan Palach, o knize naleznete na našich webových stránkách samostatný příspěvek). Prostřednictvím své knihy a nyní také svého proslovu poskytl francouzský pohled na čin Jana Palacha a dobu sovětské okupace v ČSR. Celý proslov simultánně překládala paní Zuzana Syrová. Po Anthonymu Sytrukovi pronesl svou báseň o Janu Palachovi ve francouzštině dr. Jean Fargette, který k nám do Všetat jezdí pravidelně a třicáté výročí pietního aktu by bez jeho příspěvku nemohlo proběhnout. Překlad básně zajistila paní Eva Koubková, kterou pojí s panem Fargettem dlouholeté přátelství.

Na předchozích pietních aktech bývalo vždy zvykem, že vystupovali žáci gymnázií Jana Palacha z Mělníka a z Prahy, jejich vystoupení zahrnovalo různé zajímavé umělecké výstupy, například recitaci, hraní na hudební nástroje či zpěv. Pan ředitel pražského gymnázia Michal Musil mě však přivedl na zajímavou myšlenku: „Naši žáci jsou sice součástí celé pietní akce, nemají však prostor vyjádřit svůj názor na Jana Palacha, na dobu, kterou již sami nezažili.“ Uvědomila jsem si, že pan ředitel má naprostou pravdu a že je potřeba, aby se k dané problematice vyjádřila také mladší generace, která jednou bude určovat směr naší země. Nejdříve promluvil žák Vojtěch Deliš z mělnického gymnázia Jana Palacha (roku 2019 se podílel s dalšími žáky na vzniku knihy Spolužák Jenda), posléze slovo předal Vojtěchovi Šestákovi z pražského gymnázia Jana Palacha. Oba proslovy byly naprosto skvělé a vyzrálé. V příloze tohoto příspěvku obě řeči naleznete v textové podobě. Celou akci zakončil dětský pěvecký sbor ze všetatské základní školy.

Zájemci se mohli následně přesunout znovu k rodnému domu Jana Palacha, kde v multimediální budově proběhla projekce dokumentárního filmu Olgy Sommerové s názvem Věřím, že více světla potřeba nebude.

Celá akce se nesla v duchu sounáležitosti, rodinné atmosféry, která spojila i lidi, kteří se neznají, ale odkaz Jana Palacha je pro ně stále živý. Za celou Společnost Jana Palacha bych na závěr tohoto příspěvku ráda sdělila, že je úžasné vidět na takovéto akci tolik lidí, kteří přišli upřímně na Jana zavzpomínat. Všem přítomným velmi děkujeme za jejich účast.

Mgr. Jana Beranová

Předsedkyně Společnosti Jana Palacha

 

 

Vojtech Sestak, Gymnazium Jana Palacha Praha

Vojtech Delis, Gymnazium Jana Palacha Melnik